Новини

 

Честито на печелившия от томболата за

IPTV приемник + едногодишен абонамент!

 Талонът на печелившия бе изтеглен от абонат на Тракия Кабел. Честито на Мирослав Йовчев! Той получава приемник за IPTV, както и едногодишен абонамент напълно безплатно! 

Ние от екипа на Тракия Кабел му желаем едно незабравимо преживяване с новата IP телевизия!

 

Официални правила на "Пролетна промоция 2018 г.“ на Тракия Кабел ООД

I. Организатор на промоцията е „Тракия Кабел” ООД, с търговски адрес: Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики“ 160, ет.6, офис 20. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на www.trakiacable.net и www.facebook.com/TrakiaCable. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.trakiacable.net

II. Период на промоцията: 22.03.2018г. - 31.05.2018 г. /включително/. Промоцията се организира и провежда на територията на гр. Стара Загора.

III. Промоцията е отворена за участие на всички Нови Абонати на „Тракия Кабел“ ООД. За Нов Абонат се счита потребител на услугите на „Тракия Кабел“ ООД, на който не се води абонаментна партида като получател на Услуги, предоставяни му от Дружеството.

IV. Всеки Нов Абонат на „Тракия Кабел“ ООД в посочените в точка II населени места , който заплати месечната си такса при включване в мрежата на оператора до 31.05.2018г. /включително/ за услугите , предоставяни от Дружеството – организатор на Промоцията, получава бонус – 1 месец безплатно от своя абонаментен план.

V. Всеки спечелен бонус месечен абонамент се отразява в електронното досие на настоящия Абонат на Тракия Кабел от служител на каса на Дружеството – организатор на Промоцията. За единствено верни се приемат тези данни, които не подлежат на оспорване и претенции от страна на новите Абонати на дружеството, участващи в промоцията.

VI. Бонусните месеци ползване на абонаментните услуги от спечелилия ги настоящ Абонат се прибавят автоматично за първия един цел месец от договора. Не се допуска разполагането му в произволни месеци от годината. Бонусните месеци не включват допълнителните платени пакети. Организаторът на Промоцията си запазва правото при неизяснени обстоятелства във връзка с Промоцията да се свързва по телефона, предоставен за връзка, с всеки един Настоящ Абонат на Дружеството. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен е-мейл адрес за връзка или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за контакт с „Тракия Кабел“ ООД.

VII. Не се допуска размяна на бонусни месечни услуги, спечелени от Настоящи Абонати, за пари и други изгоди.

VIII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

IX. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

X. С участието си в настоящата Промоция и с потвърждение на желанието си да получат наградите, спечелени от тях, всички участници в Промоцията декларират, че са съгласни техни снимки и текстове да бъдат публикуване в медиите (печатни, електронни и др.), както и на различни видове рекламни носители, които да бъдат използвани от Дружеството – Организатор на Промоцията, с рекламни цели, като не се дължи заплащане относно ползването им от страна на Организатора. С участието си в настоящата Промоция участниците дават изричното си съгласие текстове, снимки и видеоматериали, получени в хода на Промоцията, да бъдат използвани от Организатора на Промоцията за целите и нуждите на Промоцията и за маркетинг цели на Дружеството – Организатор на Промоцията, включително дава съгласието си за публичното им показване в страницата на Дружеството – Организатор на промоцията, във Facebook.

XI. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.trakiacable.net за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0 700 89 000. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че са над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички правни и фактически действия във връзка с участието в настоящата Промоция.


ПРАВИЛА ЗА ТОМБОЛА НА ТРАКИЯ КАБЕЛ- МАРТ/АПРИЛ 2018

/в сила ДО 30.04.2018г./

I. Период и условия за участие в томболата

1. В томболата могат да участват всички абонати на „Тракия Кабел“ , които към датата на теглене на

Томболата са заплатили месечния си абонамент за интернет и/или пакет интернет + кабелна ТВ към

Дружеството – организатор на Томболата за м. април 2018 г.

2. В томболата участват единствено потребители, ползвали услугата чрез абонаментен достъп до интернет

и/или кабелна телевизия, предоставяни от Дружеството – организатор на Томболата, към деня 30.04.2018г. ,

13:00 ч., по начина, посочен в т. 1, при условие че към момента на ползване на услугата по указания начин

са имали активен (платен и неизтекъл) абонамент за едномесечен, двумесечен, тримесечен или

едногодишен абонаментен период.

3. Регистрация за участие в Томболата става чрез попълване на талон за участие. На талона се изписват име

и фалимия, телефон за връзка и номера на договора на абоната, след което талонът се пуска в специално

определена за томболата урна. Урните ще бъдат разположени в касите на Тракия Кабел до 29.04.2018 г.

4. Право на участие в томболата нямат служители на организатора на томболата и членове на техните

семейства. В случай, че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно

място ще бъдат изтеглени други печеливши.

II. Описание на наградите

1. В томболата ще бъдат раздадени следните награди:

а) 1 бр. приемник за IPTV + едногодишен абонамент

III. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

1. Всеки потребител, който отговаря на условията по т. 1 и 2 от Раздел I, автоматично става участник в

томболата и се включва в тегленето на наградите по Раздел II.

2. Всеки потребител, участващ в томболата, може да спечели само една награда.

3. Тегленето на наградите ще бъде извършено на 30.04.2018 г. в 13:30 ч. на касата на „Тракия Кабел“ ООД,

на адрес „Цар Симеон Велики“ № 160.

4. Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата, чрез теглене

на наличните в урната талони. Резултатите от тегленето на наградата се констатират от комисия, съставена

от представители на „Тракия Кабел“ ООД.

5. Печелившите участници ще бъдат обявени на 30.04.2018 г. на интернет страницата www.trakiacable.net и

във Facebook страницата на Дружеството във Facebook чрез име, презиме и фамилия, посочени от тях при

регистрацията им за ползване на услугата.

6. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез посочения от тях телефон в

рамките на 2 /два/ календарни дни от датата на теглене на наградите.

7. В случай че даден участник е посочил невалиден телефон или при липса на отговор от страна на

потребител в рамките на 2 ва/ работни дни от прозвъняването по т. 6 се счита, че лицето се отказва от

получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

Друг печеливш се изтегля и в случай, че даден участник откаже да получи наградата си.

8. Начинът и времето на получаване на наградата се осъществяват непосредствено за или от м. май 2018 г.,

без алтернатива.

9. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол на каса „Тракия Кабел“

ООД.

10. Организаторът не отговаря в случай, че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана

поради невъзможност печелившият участник да се възползва от нея или поради наличието на технически

или други пречки и непреодолими обстоятелства, свързани с конкретния печеливш или причини, намиращи

се извън контрола на Организатора

11. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

IV. Организатор на томболата

  1. Тракия Кабел“ ООД, ЕИК 123727668, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000,

  2. бул.“Цар Симеон Велики“ 160, ет.6, офис 20.

IV. Други условия

1. Настоящите правила са публикувани на интернет страницата www.trakiacable.net и на Facebook

страницата на Дружеството през периода на валидност на томболата. 

Честито на печелившия от томболата за Свети Валентин

Tombola Sveti Valentin

Янислав Дичков е щастливецът, който спечели нощувка за двама, с включени закуска и вечеря, както и ползване на SPA услугите в хотелски комплекс „Армира“ на старозагоските минерални бани. Екипът на Тракия Кабел му пожелава романтично и вълнуващо преживяване.

Тракия Кабел пожелава весел праник на тези, празнуващи Свети Валентин, но и на всички традиционалисти по повод Трифон Зарезан.

 

Списък на печелившите от коледната томбола на Тракия Кабел:

Награда от 1 безплатен месец, спрямо абонаментния си план печелят:

1. Гълъбина Кънева, гр. Стара Загора

2. Тодор Гочев, с. Кирилово

3. Радослав Иванов, гр.Стара Загора

4. Мирослав Хараланов, гр. Стара Загора

5. Живко Славов, с. Стара Загора

6. Пепа Славова, гр. Стара Загора

7. Любомир Мачев, гр. Стара Загора

8. Емил Атанасов, гр. Стара Загора

9. Желязко Стоянов, гр.Стара Загора

10. Георги Георгиев, гр. Стара Загора

 

Награда от 3 безплатни месеца, спрямо абонаментния си план печелят:

1. Анатоли Начев , гр. Стара Загора

2. Ангел Ангелов, гр. Стара Загора

3. Валентин Вълев, гр. Стара Загора

 

 

Награда от 12 безплатни месеца, спрямо абонаментния си план печели:

1.Анелия Недялкова , гр. Стара Загора

Коледна Томбола 2017

 

 

  IPTV от Тракия Кабел!

  Абонатите на Тракия Кабел ще могат да се насладят на високо качество на картината и много допълнителни екстри с новата IP телевизия, предлагана от дружеството.

  Най-хубавото е специалната оферта, изготвена от Тракия Кабел за клиентите на IP телевизия, а именно, чрез закупуването на специален Set Up Box или телевизионен приемник за IPTV, абонатите ще получат едногодишен абонамент за интернет и телевизия.

  Пакетът програми, който ще се преглага ще включва научно-полулярни, филмови, спортни и детски канали, както и канали за възрастни.

  Всички клиенти, желаещи да получат повече информация, ще могат да я получат на тел.: 0 700 89 000 или 0895 65 11 65, или на касите на Тракия Кабел.

  Технологиите се развиват с изключителни темпове. Предстои да се разгърне още много потенциал и нашата IP телевизия ще предплага все повече интерактивни функции за потребителите. Посоката е само напред и нагоре, защото за нас качественото обслужване, винаги ще бъде приоритет.

                                                                                                         От екипа на Тракия Кабел

 

 

Нова цена на пакет Diema Extra

 

Уважаеми клиенти,

уведомяваме ви, че спортен пакет Diema Extra вече е на цена от 5.99 лв. на месец с ДДС.

От екипа на Тракия Кабел.

 

 

 

 

Романтичен уикенд за двама във Винен и СПА комплекс „Старосел“

подарява Тракия Кабел  в томбола за

Свети Валентин и Трифон Зарезан


 

       В седмицата на любовта и виното един от абонатите на Тракия Кабел ще се наслади на романтичен

уикенд за двама във Винен и СПА комплекс „Старосел“.

      Разположен в подножието на историческия хълм, край село Старосел, под най-големия тракийски

култов център, почивният комплекс носи специфичния старинен български дух и атмосфера.

      Късметлията ще бъде изтеглен в томбола, в деня на влюбените – 14-ти февруари, в 13:00 ч. . Тегленето

ще се проведе на касата на Тракия Кабел, намираща се на бул. „Цар Симеон Велики“ 160.

      Наградата ще включва още ползване на СПА услугите на хотела , а именно открит басейн с топла

минерална вода, закрит басейн, също с топла вода и с уникална архитектура, СПА център с вътрешно и

външно джакузи, сауна и парна баня.

       Осигурена е и опознавателна обиколка на винарската изба, по време на която аниматори от хотела

разказват, както за историята, така и за технологията на правене на вино.

       Участие в томболата ще могат да вземат всички абонати на Тракия Кабел , които към датата на теглене

са заплатили месечния си абонамент за интернет и/или цифрова ТВ за месец март 2017 г.

       Всеки, който желае да участва, ще получи талон в касите на Тракия Кабел, който да пусне в специално

определените за целта урни. За всеки предплатен месец, абонатът ще има възможност да пусне по един

талон.

       Резултатите от тегленето ще се констатират от комисия, съставена от представители на „Тракия Кабел“

ООД.

       * Общите условия за томболата можете да прочетете онлайн на www.trakiacable.net в раздел

Промоции.


        За повече информация - тел : 0 700 89 000 или на касите на Дружеството.


 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-1332-C01, Иновации и конкурентоспособност, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

------------------------------------------

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ / ПМС 160 от 2016г. на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1332-C01, "Тракия кабел" ООД с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дисков масив

Срок за подаване на оферти /седемдневен/: до 11.01.2017 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

--------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

3. ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ

4. ДЕКЛАРАЦИЯ_"ЗУСЕСИФ"

5. ПРОЕКТОДОГОВОР

6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 


Иван Иванов от Стара Загора грабна голямата 32 инча FULL HD телевизор LG !

Списък на печелившите от коледната томбола!

 

32 ИНЧА FULL HD ТЕЛЕВИЗОР

1. Иван Стаев Иванов , гр. Стара Загора

 

3 бр. рутери за интернет TOTOLINK N150RT

2. Велик Димитров Иванов, гр. Стара Загора

3. Добрин Тотев Добрев, гр. Стара Загора

4. Тихомир Петков Петков, гр. Стара Загора

 

10 бр. безплатен тримесечен абонамент от избрания от клиентите на Дружеството абонаментен план

5. Сашо Демирев Иванов, гр. Стара Загора

6. Петър Петров Въчков, гр. Стара Загора

7. Милена Панева Вълчева, гр.Стара Загора

8. Господин Георгиев Господинов, гр. Симеоновград

9. Валентин Цветанов Радев, гр. Стара Загора

10. Димитър Ангелов Георгиев, гр. Симеоновград

11. Мария Господинова Иванова, гр. Стара Загора

12. Стефка Вълчева Златева, гр. Стара Загора

13. Стоян Белчев Медникаров, гр. Стара Загора

14. Марин Димитров Табаков, гр. Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-1332-C01, Иновации и конкурентоспособност, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1332-C01, "Тракия кабел" ООД с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните дълготрайни материални и

нематериални активи:

Обособена позиция 1: Модулна сървърна система

Обособена позиция 2: Дисков масив

Обособена позиция 3: Софтуер за мултимедиен сървър

Обособена позиция 4: Дизелов агрегат 24 Kw


Срок за подаване на оферти /седемдневен/:
 до 04.07.2016 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Тракия Кабел ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

4. ДЕКЛАРАЦИЯ_чл.53, ал.2

5.1.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 1

5.2.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 2

5.3.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 3

5.4.ОФЕРТА ОБРАЗЕЦ ОП 4

7. ПРОЕКТО ДОГОВОР

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 1

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 2

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 3

8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ОП 4

 

плащане с ePay


НОВИНИ