Промоции за град Стара Загора

 

ТЕСТОВИ МЕСЕЦ ЗА ИЗБРАНИ УСЛУГИ НА „ТРАКИЯ КАБЕЛ“ ЗА НОВИ АБОНАТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

В ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

 

Период : 07.02.2023 г. - 07.03.2023 г.

 

I. Организатор е „Тракия Кабел” ООД, с търговски адрес: Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики“ 160, ет.6, офис 20. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила, които ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на: www.trakiacable.net и www.facebook.com/TrakiaCable.

Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.trakiacable.net

 

II.  Период на промоцията: 7 февруари 2023 г. – 7 март 2023 г. включително.

Промоцията се организира и провежда само и единствено на територията на гр. Стара Загора, България.

 

III. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, които в момента НЕ СА Абонати на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора. За физическо лице, което НЕ Е Абонат на „Тракия Кабел“ се счита физическо лице на и над 18 години, което има юридическо право да сключва договор за ползване на услуги, което през последните 6 месеца не е било потребител на услугите на „Тракия Кабел“ ООД за гр. Стара Загора, на чието име и адрес за желание на включване не се води абонаментна партида като получател на Услуги, предоставяни му от Дружеството.

 

IV. Всяко физическо лице, което желае да ползва каквато и да е услуга – телевизия или интернет – към „Тракия Кабел“  – Организатор на Промоцията, получава 1 календарен месец тестово  ползване на услугите на „Тракия Кабел“. Това включва: телевизия по избран Абонаментен план и интернет до 100 mb/s. Под Избран абонаментен план се има предвид който и да е от съществуващите Абонаментни планове, които са активни за избор от потенциални клиенти на „Тракия Кабел“, обявени на сайта https://trakiacable.net на компанията и на касите на „Тракия Кабел“.

 

V. Получаване на тестовия период : Всяко физическо лице, което желае да стане абонат на “Тракия Кабел“, отговарящо на горепосочените условия, може да заяви искане за тестови месец (от 7 февруари 2023 г. – 7 март 2023 г.) на касите на Тракия Кабел ООД на следните адреси : бул. „Цар Симеон Велики“ 160 и ул. „Евридика“ 5.

 

VI. Всеки тестови период от избран Абонаментен план се отразява в електронното досие на новия Абонат на Тракия Кабел от служител на каса на Дружеството – организатор на Промоцията. За единствено верни се приемат тези данни, които не подлежат на оспорване и претенции от страна на настоящите Абонати на дружеството.

 

VII. Бонусният месец ползване на абонаментните услуги от Абоната се активира от датата на изграждането и в посочения тестови период. Не се допуска раздробяването му, както и разполагането му в произволни месеци от годината. Организаторът си запазва правото при неизяснени обстоятелства във връзка с Промоцията да се свързва по телефона, предоставен за връзка, с всеки един заявил желание за Тестови месец от избрана абонаментна услуга и план на Дружеството. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при условие, че физическото лице, желаещо тестово включване, е предоставило невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен е-мейл адрес за връзка или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за контакт с „Тракия Кабел“ ООД.

 

VIII. Не се допуска размяна на бонусен месец тестови услуги за пари и други изгоди, както и прехвърлянето им между физически абонати. Дружеството не носи материална отговорност за предоставената от него промоция, посочена в т. IV от Общите условия.

 

IX. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и участниците в същата, се решава по взаимна договореност, а при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните органи в България.

 

 X. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.trakiacable.net за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0 700 89 000, на цената на един градски разговор. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички правни и фактически действия във връзка с участието в настоящата Промоция.

плащане с ePay


НОВИНИ